ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN
VOOR DE MIDAS APP

(Update: 1 juli 2018)

PREAMBULE

Deze voorwaarden worden uitsluitend gesloten tussen het bedrijf MIDAS BELGIE,met ondernemingsnummer BE 412 711 244 en met maatschappelijke zetel te Potvlietlaan 6, à 2600 Berchem, “MIDAS”, en elke persoon die de toepassing (hieronder gedefinieerd) op de toegestane websites (“Websites”), hierna genaamd “de Gebruiker” en samen genaamd “de Partijen”.

De Gebruiker verklaart meerderjarig te zijn en de rechtsbevoegdheid te hebben of te beschikken over een ouderlijke toestemming om deze overeenkomst af te sluiten.

Alle rechten op de app MIDAS berusten bij MIDAS: de app is toegankelijk via een terminal en biedt diensten aan de Gebruikers dankzij verschillende functionaliteiten (hierna genaamd “de App”).

De Partijen komen overeen dat hun contractuele relaties uitlsuitend worden geregeld door de huidige algemene voorwaarden die door de Gebruiker worden aanvaard bij het downloaden van de App. Deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd, het gebruik van de App wordt geregeld door de geldende voorwaarden op de datum van het gebruik. De datum van het online plaatsen van huidige voorwaarden, op elk medium nuttig geacht door MIDAS, geldt als datum van inwerkingtreding.

ARTIKEL 1. DOWNLOADVOORWAARDEN

1.1.

De App mag uitlsuitend worden gedownload via de Apple Store® en Google Play Store® (hierna genaamd “Website(s) van derden”).

1.2.

Het downloaden van de App veronderstelt de volledige aanvaarding van de huidige voorwaarden door de Gebruiker. De Gebruiker verbindt zich ertoe hier kennis van te nemen.

ARTIKEL 2. VOORWAARDEN VOOR OPTIMAAL GEBRUIK VAN DE APP

MIDAS biedt de Gebruiker diensten zoals omschreven in artikel 4. MIDAS begeleidt de Gebruiker tijdens zijn parcours als automobilist, bij zijn behoeftes als bestuurder en bij het onderhoud van zijn wagen (hierna genaamd “Voertuig”) en bij alle mobiliteitsbehoeftes in het algemeen tijdens zijn ritten maar ook op afstand toegankelijk dankzij zijn terminal (hierna genaamd “Terminal”).

De MIDAS App dekt dus verschillende functionaliteiten waarvan sommigen de gegevens van het voertuig vereisen.

2.1 App verbonden met het Voertuig

MIDAS heeft een partnerschap ontwikkeld met het bedrijf ELIOCITY. ELIOCITY heeft een innovatieve oplossing bedacht in de automobiele sector en het internet van de dingen. Daardoor is het mogelijk telemetrische en telematische gegevens van een voertuig te verzamelen en te gebruiken dankzij een elektronisch toestel dat aan de wagen gekoppeld is (hierna genaamd “XeeConnect”). De eindgebruiker kan via de XeeCONNECT onder anderen toegang krijgen, in real time of uitgesteld, tot de telemetrische en telematische gegevens van een Voertuig uitgerust met “Xee”.

Om toegang te hebben tot de Diensten en optimaal gebruik te kunnen maken van alle Functionaliteiten, zoals tijdens een rit met het voertuig van de Gebruiker, moet de App gekoppeld zijn aan het voertuig van de Gebruiker. Daarvoor moet de Gebruiker aan elk van de volgende voorwaarden voldoen:

Bovendien wordt het gebruik van de verbonden App geregeld door de algemene gebruiksvoorwaarden Xee (hierna genaamd “AGV Xee”) die onder anderen de termen van de licentieovereenkomst vastleggen die de Gebruiker recht van gebruik geven van de geïntegreerde software oplossing van XeeConnect en die de gebruiker aanvaardt bij het aanmaken van zijn account.

Bij gebreke daarvan, erkent de Gebruiker dat MIDAS de diensten zoals hierboven omschreven niet kan leveren.

2.2 App niet gekoppeld aan het Voertuig

Indien de Gebruiker niet beschikt over een XeeConnect kan hij gebruik maken van de App, maar zal hij niet kunnen genieten van sommige Diensten en Functionaliteiten die de gegevens van het Voertuig absoluut vereisen en die gelezen worden door het toestel XeeConnect.

ARTIKEL 3. EEN GEBRUIKERSACCOUNT AANMAKEN – AANVAARDEN VAN DE HUIDIGE ALGEMENE VOORWAARDEN

De Gebruiker gaat akkoord met de downloading van de App MIDAS en het aanmaken van een gebruikersaccount.

3.1 App gekoppeld aan het Voertuig

Wanneer de App gekoppeld is aan het Voertuig wordt de gebruikersaccount, beheerd door het bedrijf ELIOCITY, opgenomen in de MIDAS App, in de mate dat de identificatiegegevens van de Gebruiker, die moeten worden vermeld door de Gebruiker, in de MIDAS App belanden maar ook geadresseerd zijn aan het bedrijf ELIOCITY dat het toestel XeeConnect wijzigt om de Gebruiker toe te staan, indien hij dat wenst, ook te kunnen genieten van de diensten geboden door de apps van de Xee Pack (zie CGU Xee).

De Gebruiker wordt geïnformeerd dat het wachtwoord gebruikt voor het aanmaken van de account dient voor de MIDAS App en alle andere Apps uit de Xee Pack.

Tot slot, kan de Gebruiker de parameters en de gegevens van zijn profiel beheren via de MIDAS App enerzijds, en de XEE App anderzijds. Inbegrepen de mogelijkheid op elk moment om de lokalisatie van zijn Voertuig te activeren of deactiveren. De Gebruiker wordt verwittigd dat dergelijke deactivering de toegang tot de diensten kan beperken.

De Gebruiker aanvaardt de huidige algemene voorwaarden evenals de CGU Xee.

3.2 App niet gekoppeld aan het Voertuig

Wanneer de App niet gekoppeld is aan het voertuig wordt de gebruikersaccount ook beheerd door ELIOCITY. De identificatiegegevens van de gebruiker zijn enkel bestemd voor de gebruikersaccount met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gebruiker. De Gebruiker heeft de huidige voorwaarden op voorhand aanvaard.

3.3 Account aanmaken indien de App wel of niet gekoppeld is aan het Voertuig

De Gebruiker verbindt zich ertoe juiste gegevens door te geven aan MIDAS en/of ELIOCITY. Indien dit niet het geval is, kunnen MIDAS en ELIOCITY zich het recht voorbehouden de gebruikersaccount niet te bevestigen, tijdelijk te schorsen of op te zeggen zonder opzegtermijn en zonder vergoedingsmogelijkheid.

De Gebruiker is op die manier verantwoordelijk voor het gebruik van de login en het wachtwoord en erkent dat hij alle maatregelen moet treffen om te zorgen dat deze vertrouwelijk en beveiligd blijven.

De Gebruiker is evenwel verantwoordelijk voor mogelijke situaties tijdens het openen van een sessie met zijn gegevens. MIDAS aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid in geval van gebruik van de account door onbevoegde derden.

In geval van diefstal van de Terminal wordt de Gebruiker verzocht zijn wachtwoord te wijzigen en de lokalisatie van het Voertuig te deactiveren vanuit zijn profiel (in geval van een Gekoppelde App).

Gelijktijdig met de aanmaak van zijn account wordt de Gebruiker verzocht kennis te nemen van de huidige voorwaarden en ze te bevestigen voor gebruik. Indien de algemene voorwaarden worden aangepast zal MIDAS de Gebruiker hiervan via alle wegen op de hoogte brengen, ook via e-mail. Het gebruik van de App wordt geregeld door de geldende voorwaarden op datum van gebruik.

ARTIKEL 4 – AARD VAN DE AANGEBODEN DIENSTEN

De MIDAS App ontwikkelt ten voordele van de Gebruikers verschillende diensten verbonden aan de besturing, zijn Voertuig en zijn behoeftes inzake mobiliteit en onderhoud van zijn Voertuig. MIDAS heeft de Functionaliteiten uitgebracht die beschikbaar zijn op de App, hierna genaamd “de Functionaliteiten”.

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat de toegang tot alle Functionaliteiten en Diensten enkel mogelijk is wanneer de App gekoppeld is. Deze zijn afhankelijk van de doorgestuurde gegevens van het Voertuig gelezen door het toestel XeeConnect onder voorbehoud van de voorafgaande toestemming van de Gebruiker.

Indien de Gebruiker de lijst wenst te ontvangen van de beschikbare Gegevens voor zijn Voertuig kan hij contact opnemen met ELIOCITY op het e-mail adres support@xee.com of op de website www.xee.com.

De Functionaliteiten van de Gekoppelde App, op datum van de inwerkingtreding van de huidige algemene voorwaarden, omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

4.1 Functionaliteit activiteiten

Dankzij deze functie kan de Gebruiker op de hoogte worden gebracht van de staat van zijn Voertuig (volgens parameters die hij zelf instelt) zoals de afgelopen ritten met kilometerstand, reistijd per rit en gemiddelde snelheid of informatie over de brandstofvolume of over zijn Voertuig tijdens verplaatsing.

4.2 Functionaliteit Statistieken

Deze functie geeft de manier weer waarop u uw Voertuig gebruikt. Deze berekent, op een te bepalen periode (week, maand, jaar, enz.) de afgelegde afstand, de gemiddelde snelheid, het brandstofverbruik en de reistijd.

4.4 Functionaliteit Scorebord

De gebruiker vindt er enkele gegevens over zijn Voertuig zoals brandstofniveau, kilometerstand, opladingsniveau van de autobatterij, Voertuig op verplaatsing of stilstaand en andere informatie in functie van de beschikbare informatie over het Voertuig.

4.5 Functionaliteit MIDAS en mij

Via de MIDAS App kan de Gebruiker ook zijn Midas center contacteren. De Gebruiker kan op die manier een Midas center snel opzoeken en localiseren.

4.6 Functionaliteit Localisatie

Wanneer de Gebruiker de lokalisatie activeert op de App kan hij zijn Voertuig vanop afstand lokaliseren.

4.7 Functionaliteit - Nood

De Gebruiker kan via de App zijn geselecteerde contacten (hierna genaamd “Contacten”) waarschuwen in geval van ongeval, panne, of beroerte. Deze actie gebeurt op manuele wijze in de App.

De huidige lijst van inhoud en diensten geboden door de App uitgebracht door MIDAS is noch beperkt, noch definitief. MIDAS behoudt zich het recht om de huidige functionaliteiten volledig of deels toe te voegen, te wijzigen of te schrappen zonder dat de Gebruiker de mogelijkheid heeft om vergoeding te eisen hieromtrent.

4.8 Instelling van de notificaties

De gebruiker kan de notificaties die hij wenst voor zijn Voertuig activeren. Op die manier kent hij op elk moment de staat van zijn Voertuig. Voor de Functionaliteiten van de App die gekoppeld zijn aan XeeConnect zal de Gebruiker toegang hebben tot de laatst geüploade Gegevens door XeeConnect (XeeConnect geeft enkel Gegevens door indien de situatie van het Voertuig verandert, vb. Voertuig in beweging).

In geval van activering kan de gebruiker volgende notificaties ontvangen:

Algemene notificaties over de staat van het Voertuig.

Wanneer de Gebruiker zijn Voertuig verlaat, wordt de uitwisseling van gegevens in stand gehouden dankzij een GPRS chip in het toestel (niet beschikbaar voor alle automerken).

Om de functies van de Gekoppelde App volledig te kunnen gebruiken wordt de Gebruiker uitgenodigd de localisatie van zijn Voertuig te activeren zodat de geografische ligging van uw voertuig kan worden doorgegeven aan ELIOCITY en MIDAS.

De Gebruiker erkent dat zonder activering van de localisatie de Functionaliteiten van de MIDAS App volledig of deels niet kunnen worden gebruikt

Ondersteuning wordt aan de Gebruikers aangeboden: via mail bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en van 14u tot 17u via e-mail: info@midas.be

ARTIKEL 5. VEILIGHEIDSMEDEDELINGEN – NALEVING VAN DE VERKEERSREGELS

MIDAS herinnert de Gebruiker aan de naleving van zijn verplichtingen volgens de wegcode.

MIDAS vermeldt aan de Gebruiker dat de App ontwikkeld werd om het rijgedrag niet te verstoren. Desondanks herinnert MIDAS, ten aanzien van de bepalingen van de Wegcode, de Gebruiker eraan dat hij de App enkel moet instellen als het Voertuig stil staat.

Het gebruik van XeeConnect gekoppeld aan de Terminal is conform de Wegcode gezien het geheel een rijhulpsysteem vormt. De Gebruiker moet gebruik maken van een bevestigingsklamp op de voorruit van het Voertuig indien hij zijn Terminal als rijhulpsysteem wil gebruiken.

In geen enkel geval kan MIDAS verantwoordelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die zou voortkomen uit het niet naleven van de bepalingen in de Wegcode door de Gebruiker.

ARTIKEL 6. GEDRAG VAN DE GEBRUIKER

Bij het gebruik van de App zorgt de Gebruiker dat hij geen gedragingen aanneemt met als doel onder anderen (niet-uitputtende lijst):

het begaan van elke onwettige handeling of handeling die in strijd is met de goede zeden zoals het opslagen, verspreiden of publiceren van onwettelijke, schadelijke, beledigende, racistische inhoud of inhoud die tot raciale haat aanspoort of een inbreuk vormt op de privacy of het privérecht van derden;

Op algemene wijze verbindt de Gebruiker zich ertoe de huidige geldende regelgeving te respecteren, onder anderen met betrekking tot de privacy van derden, beeldrecht van personen, rechten van derden zoals intellectuele eigendomsrecht, op straffe van verlies van zijn gebruikersaccount en/of verbinding met de App zonder notificatie of opzegtermijn en zonder mogelijkheid op vergoeding ten opzichte van MIDAS.

ARTIKEL 7. VERZAMELING EN VERWERKING VAN DE GEGEVENS VAN DE GEBRUIKER EN HET VOERTUIG IN GEVAL VAN GEKOPPELDE OF NIET-GEKOPPELDE APP

7.1. Bescherming van persoonlijke gegevens – Privacy

Conform met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens worden persoonlijke gegevens verzameld door het toestel XeeConnect en de MIDAS App verwerkt door MIDAS en het bedrijf ELIOCITY SAS zodat de Gebruiker kan genieten van de Diensten. De verzamelde persoonsgegevens zijn uitzonderlijk bestemd voor MIDAS, ELIOCITY en hun bestaande en toekomstige filialen gelegen op het grondgebied van Europese Unie.

Sommige leveranciers van MIDAS en van het bedrijf ELIOCITY kunnen eveneens bestemmelingen zijn voor sommige gegevens (vb. klantendienst), onder voorbehoud van domiciliëring in de Europese Unie, vertrouwelijkheid-en veiligheidsgarantie, en dat de gegevens noodzakelijk zijn voor het leveren van de Diensten.

MIDAS verklaart aan de Gebruiker dat de verwerking van persoonlijke gegevens onderheven wordt aan de aangifte bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, conform aan de geldende voorschriften. Om u beter te kunnen begeleiden en onder voorbehoud van uw voorafgaande schriftelijke toestemming.

Overeenkomstig de Wet op Informatica en Vrijheden en de geldende Europese regelgeving, kunt u te allen tijde, mits bewijs van uw identiteit, uw rechten uitoefenen op toegang, rectificatie, gegevenswissing, beperking, draagbaarheid en bezwaar om wettelijke redenen voor de verwerking van de u betreffende persoonlijke gegevens bij MIDAS België, Potvlietlaan 6, 2600 Berchem of door een e-mail te sturen naar info@midas.be. U kunt ook instructies geven voor de toegang tot uw gegevens door uw rechthebbenden. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Voor alle informatie over de bescherming van de persoonlijke gegevens kunt u ook de Gegevensbeschermingsautoriteit raadplegen (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be). MIDAS geeft geen toegang tot de gegevens van Gebruikers aan derden zonder hun voorafgaande toestemming. Gegevens betreffende de Gebruiker, hetzij nominatief of over het Voertuig, worden bewaard en beveiligd conform de regels inzake bescherming van persoonlijke gegevens en de regels van goed vakmanschap inzake de veiligheid en waarborging van de integriteit ervan.

Het Charter voor het gebruik van persoonlijke gegevens is raadpleegbaar in de app.

7.2. Specifieke bepalingen betreffende de lokalisatie van het Voertuig en de Terminal

XeeConnect beschikt over een gps-chip waardoor de Gebruiker op elk moment kan bepalen waar zijn Voertuig staat en die nodig is voor een optimaal gebruik van de App. Desondanks, conform de geldende voorschriften, is het aan de Gebruiker om zijn toestemming te materialiseren betreffende de activering van de lokalisatie van XeeConnect. De Gebruiker kan via de parameters van de App deze functionaliteit activeren of deactiveren. Op deze wijze kan de Gebruiker beslissen over de opname van zijn GPS positie voor de rit die hij wenst en deze op elk moment deactiveren.

Indien de Gebruiker de lokalisatie van zijn Terminal heeft geactiveerd, heeft Midas toegang tot zijn positie om de Diensten te kunnen leveren. De Gebruiker kan de opname van zijn GPS positie van zijn Terminal op elk moment deactiveren via diezelfde Terminal.

De activering of deactivering van de opname van de GPS positie bij Midas heeft als gevolg de beperking van de toegang tot de Diensten.

Bovendien verbindt de Gebruiker zich ertoe elke persoon te verwittigen die zijn Voertuig leent over de aanwezigheid van een toestel die de positie van het Voertuig bepaalt.

ARTIKEL 8. GEKOPPELDE APP – BESCHIKBARE GEGEVENS DANKZIJ XEECONNECT

Het XeeConnect toestel bevat een concentratie technologieën die de nuttige gegevens leest via het Bus CAN netwerk van het voertuig om deze in begrijpelijk taal te vertalen in de App. XeeConnect beschikt ook over een versnellingsmeter die zware botsingen op het voertuig waarnemen en een localisatiesysteem om op elk moment de positie van uw voertuig te bepalen.

De gegevens die door de XeeConnect op de Bus CAN van het voertuig kunnen worden gelezen, verschillen in functie van het voertuig. Voertuigen die compatibel zijn met XeeConnect stan niet allen toe dat alle beschikbare signalen worden gelezen. In het geval dat de Gebruiker de lijst wenst te kennen met beschikbare Gegevens voor zijn Voertuig kan hij contact opnemen met ELIOCITY via e-mail op support@xee.com of op de website www.xee.com.

De Gegevens die het Voetuig verzendt en die gelezen worden door het toestel hangen af van het type Voertuig. Bovendien worden de Gegevens niet in realtime gelezen, dit kan enkele seconden duren.

De Gegevens van het Voertuig worden gearchiveerd, opgeslagen en verwerkt in de informaticasystemen MIDAS en ELIOCITY waardoor u kan genieten van alle aangeboden diensten in de Apps van de Xee Pack.

De Gebruiker wordt verzocht om de lijst van alle gegevens te raadplegen die door XeeConnect kunnen worden gelezen (voor alle compatibele Voertuigen of voor zijn eigen Voertuig).

De bedoeling is dat deze lijst wordt uitgebreid zodat de Gebruiker alsmaar meer verbonden kan zijn met zijn Voertuig:

Tot slot wordt de Gebruiker eraan herinnert dat hij enkel toegang heeft tot de technische Gegevens van het Voertuig die nuttig zijn voor de dienst geleverd door de gebruikte App.

Conform de geldende voorschriften, wordt XeeConnect gehomologeerd door de UTAC ® (Union Technique de l’Automobile du motocycle et du Cycle) voor rekening van het Franse Ministerie van ecologie, duurzame ontwikkeling en energie (Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie français), op basis van de bepalingen van de Règlement n°10 de l’UNECE inzake de elektromagnetische compatibiliteit van XeeConnect met een Voertuig.

XeeConnect is eveneens gecertifieerd door het bedrijf Apple Inc. voor diens gebruik door elke compatibele Terminal van het merk Apple®.

ARTIKEL 9. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER

Door het gebruik van de App aanvaardt de Gebruiker dat MIDAS wordt vrijgesteld van alle verantwoordelijkheid en directe en indirecte schade en kosten, die voortvloeien uit:

ARTIKEL 10. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID MIDAS

10.1. Gebruik van de online netwerken

Het Gebruik van de App via een mobiele internetverbinding betekent de erkenning en aanvaarding van de kenmerken en beperkingen van de inherente internet technologieën, met name de reactietijd om toegang te krijgen tot de server waarop de App staat, de technische prestaties, de risico ‘s op onderbreking, en algemeen gezien elk risico ten gevolge van de transmissie van gegevens.

In het kader daarvan, heeft MIDAS alles gedaan om zijn App te beveiligen maar kan de afwezigheid niet waarborgen van risico’s ten gevolge van een verspreiding of een lek van de inhoud op het internet netwerk.

Als gevolg kan MIDAS in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld, zonder dat deze lijst als limitatief kan worden beschouwd:

De Gebruiker wordt geïnformeerd dat MIDAS ertoe gebracht kan worden de toegang tot de volledige/een deel van de inhoud van de App tijdelijk te onderbreken omwille van onder anderen technische redenen zoals onderhoud van de Diensten. De Gebruiker aanvaardt deze onderbrekingen en ziet af van eisen tot vergoedingen hieromtrent.

MIDAS kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld en geen beroep tegen MIDAS is mogelijk indien er zich situaties voordoen die buiten zijn wil zijn en waardoor de Gebruikers de App volledig of deels niet meer kunnen gebruiken.

In dit kader is MIDAS niet verantwoordelijk indien het gebruik van de functionaliteiten van de App volledig of deels verstoord wordt als gevolg van overmacht.

10.2. Beëindiging, wijziging, tijdelijke of definitieve stopzetting van de App

MIDAS kan niet aansprakelijk worden gesteld indien, voor redenen buiten zijn wil of als de omstandigheden het vereisen en zonder verantwoording, de App of de Diensten volledig of deels worden gewijzigd, tijdelijk of definitief stopgezet, zonder dat de Gebruiker een vergoeding kan eisen.

MIDAS kan elke inschrijving beëindigen en/of elk profiel en/of elke inhoud verwijderen en/of het gebruik en/of de toegang tot de App verbieden, zodra MIDAS kennis heeft dat de Gebruiker de huidige algemene gebruiksvoorwaarden niet naleeft. Het verwijderen van de account kan worden toegepast zonder opzegtermijn, voorafgaande verwittiging of notificatie, op ieder moment en naar volledig goeddunken van MIDAS.

10.3. Links naar Websites van derden

De App kan links bevatten naar Websites van derden. Door op deze links te klikken erkent de Gebruiker dat MIDAS de inhoud van deze Websites niet kan waarborgen, en aanvaardt derhalve op eigen risico de Websites te bezoeken.

ARTIKEL 11. INTELLECTUELE EIGENDOM – RECHT VAN GEBRUIK

11.1.

De inhoud van de App, inclusief broncodes en/of objectcodes, de merken of commerciële benamingen, gebruikte logo’s of tekeningen en modellen, is beschermd door het intellectuele eigendomsrecht, zoals bescherming door auteursrechten, rechten voor industriële tekeningen en modellen, handelsmerken, domeinnamen, octrooien, knowhow, software of databanken. MIDAS is eigenaar of beschikt over een gebruiksrecht voor al de inhoud en bijhorende rechten, onder voorbehoud van rechten van derden.

Op deze inhoud, kent MIDAS u een beperkte niet-exclusieve gebruiksvergunning toe die op elke moment kan worden onttrokken, zonder mogelijkheid op sub-licentie bij derden. Deze licentie geeft de Gebruiker geen enkel ander recht, zoals het recht voor commercieel gebruik van inhoud waar de App toegang tot geeft.

11.2. Op algemene wijze verbiedt de Gebruiker zich elke actie die:

11.3. Tot slot wordt vermeld dat de merken van derden in huidige voorwaarden zijn geregistreerd, beschermd en zijn eigendom van de respectievelijke eigenaars.

ARTIKEL 12. ALGEMENE BEPALINGEN

12.1.

Indien één of meerdere bepalingen van de huidige algemene voorwaarden nietig worden verklaard of vervallen door de toepassing van een wet, een verordening of naar aanleiding van een definitieve beslissing van een bevoegde gerechtelijke instantie, dan behouden de andere bepalingen hun kracht en strekking. MIDAS zal zijn best doen om de clausule zo snel mogelijk te vervangen door een geldige clausule die zo dicht mogelijk aansluit bij de huidige strekking.

12.2.

Indien een van de Partijen de toepassing van een clausule uit huidige voorwaarden op permanente of definitieve wijze niet heeft vereist, wordt dit niet beschouwd als het afstand doen van deze clausule.

ARTIKEL 13. TOEPASSELIJK RECHT

De huidige algemene gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.